สมเด็จพระสันตะปาปา

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ร้องขอไม่ให้ Biden เข้าร่วมพิธีศพของเขาหรือไม่?

การไม่ได้รับคำเชิญไม่ได้บ่งชี้ว่าไม่ชอบประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นพิเศษ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทวีตข้อความสรรเสริญนิ้วกลางนี้จริงหรือ?

Twitter ได้รับรสชาติของนกผ่านความคิดของสมเด็จพระสันตะปาปา