ดามาร์ แฮมลิน

รายงาน: Damar Hamlin ได้รับการช่วยชีวิตเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่สองครั้ง

ก่อนหน้านี้ สมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งของแฮมลินบอกว่าเขาฟื้นคืนชีพมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกในสนามฟุตบอล และครั้งที่สองที่โรงพยาบาล