ขายแล้ว

ที่อยู่สถานะของสหภาพ Biden: 4 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

สุนทรพจน์ความยาว 73 นาทีเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกระแสเรียกร้องทางออนไลน์ซึ่งมีระดับความชอบธรรมที่แตกต่างกันไป