มาร์ค ทเวน

Mark Twain พูดเรื่องนี้เกี่ยวกับการอ่านหนังสือพิมพ์และการได้รับข้อมูลที่ผิดหรือไม่?

การอ้างถึงคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นเท็จเป็นปรากฏการณ์ทางอินเทอร์เน็ตทั่วไป