ผู้ลี้ภัย

'การห้ามเดินทางผ่าน' ใหม่ของ Biden ต่อผู้ขอลี้ภัยคล้ายกับนโยบายของ Trump-Era หรือไม่

เมื่อหัวข้อที่ 42 ซึ่งเป็นกฎการแพร่ระบาดของสาธารณสุขได้ยุติลง ข้อจำกัดการเข้าเมืองอีกชุดหนึ่งสำหรับผู้ขอลี้ภัยก็เข้ามามีบทบาท