น้ำ

แคนาดามีทะเลสาบมากกว่าประเทศอื่นๆ ทั้งหมดรวมกัน?

ทะเลสาบเกรตเลกส์ทั้งห้าซึ่งอยู่คร่อมพรมแดนสหรัฐฯ-แคนาดา มีน้ำในทะเลสาบ 18% ของน้ำจืดในโลกเพียงแห่งเดียว