บรูซลี

Bruce Lee เสียชีวิตจากการดื่มน้ำมากเกินไปหรือไม่?

ฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ภาวะที่เรียกว่าภาวะโซเดียมในเลือดต่ำอาจเป็นผลมาจากการมีน้ำมากเกินไปในระบบ